ข่าว : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง

รายละเอียด  : ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง ที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/i24rnh ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช.นำข้อมูลดังกล่าวไปประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) และองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา จะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐและสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การป้องกันการทุจริตต่อไปผู้แจ้งข่าว : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ประกาศเมื่อ :