ข่าว : เชิญชวนมาชำระภาษี เพื่อนำมาพัฒนาตำบลยะลา ประจำปี 2562

รายละเอียด  : 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี
     
โดยให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
     
2. ภาษีบำรุงท้องที่ ระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี มกราคม-เมษายน ของทุกปี
     
โดยให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินซึ่งต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานภายในเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี
     
3. ภาษีป้าย ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี
     
โดยให้เจ้าของป้ายชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
     
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562



ผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ประกาศเมื่อ :